obrázek bez popisu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PRUH POLABÍ s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi společností PRUH POLABÍ s.r.o., IČO: 25764900, se sídlem Nám. 30. června 507, 289 24 Milovice nad Labem, Mladá, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68175 (dále jen „Provozovatel“) a třetími osobami týkající se prodeje Vstupenek na Akce, jak jsou definovány níže, prostřednictvím prodejní sítě Provozovatele.

1.2. Zákazník prohlašuje, že se před zakoupením Vstupenky seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

2. Vymezení pojmů

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:

2.1. Akce - společenská, kulturní, sportovní či jiná akce spočívající ve využití volného času, která se koná v Pořadatelem určeném čase a místě.

2.2. Podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele se, za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto Podmínek se Podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3. Pořadatel - člověk či právnická osoba odlišná od Provozovatele pořádající Akci. Informace o Pořadateli příslušné Akce jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a na Vstupence. Pro vyloučení veškerých pochybností Provozovatel prohlašuje, že tento není pořadatelem Akcí, na něž jsou Vstupenky prodávány.

2.4. Prodejní místo - provozovny Provozovatele a/nebo smluvních partnerů Provozovatele, v nichž je možno rezervovat, zakoupit či vyzvednout zakoupené Vstupenky. Seznam Prodejních míst naleznete zde.

2.5. Prodejní síť - Prodejní místa a webové stránky Provozovatele na adrese www.vstupenky.pruhpolabi.cz. Provozovatel je oprávněn stanovit, že Vstupenky na konkrétní Akci nebudou prodávány prostřednictvím Prodejních míst či budou prodávány pouze prostřednictvím vybraných Prodejních míst.

2.6. Spotřebitel - člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zakoupí Vstupenku či jinak jedná s Provozovatelem či Pořadatelem.

2.7. Vstupenka - cenina vydaná v Prodejní síti, která opravňuje jejího držitele ke vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky a následnou účastí na Akci vyslovuje její držitel souhlas s provozním či návštěvním řádem místa konání Akce a zavazuje se respektovat pokyny Pořadatele příslušné Akce.

2.8. Zákazník - Spotřebitel či Podnikatel, který má zájem o zakoupení Vstupenky na Akci prostřednictvím Prodejní sítě.

3. Vzájemná Práva a povinnosti

3.1. Provozovatel obstarává pro Pořadatele prodej a distribuci Vstupenek na jednotlivé Akce. Pokud není dále uvedeno jinak, jedná Provozovatel jménem a na účet Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy mezi Provozovatelem a Pořadatelem. Zakoupením Vstupenky tedy vzniká právní vztah přímo mezi Zákazníkem a Pořadatelem. V některých případech může Provozovatel obstarávat prodej a distribuci Vstupenek na konkrétní Akci vlastním jménem na účet Pořadatele na základě komisionářské smlouvy. Provozovatel se zavazuje informovat Zákazníka na základě jeho žádosti o tom, jakým způsobem jsou Vstupenky na konkrétní Akci prodávány.

3.2. Provozovatel není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou Vstupenky prodávány. Akce jsou pořádány Pořadatelem, který odpovídá za konání a program Akce, včetně jejího obsahu, kvality, rozsahu služeb nabízených na Akci a termínu Akce. Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, termínu a místa konání Akce, což Zákazník zakoupením Vstupenky bere na vědomí.

3.3. Pro vyloučení pochybností Provozovatel konstatuje a upozorňuje, že žádným způsobem neodpovídá za konání či nekonání Akce, za změnu programu, termínu či místa konání Akce. Provozovatel neodpovídá za průběh Akce, za události, ke kterým na Akci došlo a není odpovědný za žádnou škodu či jakoukoli jinou újmu, která Zákazníkovi či třetím osobám vznikla v průběhu Akce či v souvislosti s ní. Veškeré případné nároky, včetně nároků souvisejících se změnou či zrušením Akce, musí Zákazník uplatnit přímo u příslušného Pořadatele, a to v souladu s níže uvedenými reklamačními podmínkami. To neplatí v případě, že Vstupenka na konkrétní Akci byla Zákazníkovi prodána jménem Provozovatele na účet Pořadatele. V takovém případě lze nárok v souladu s níže uvedenými reklamačními podmínkami uplatnit u Provozovatele.

3.4. Zákazník je při své účasti na Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce, řídit se provozním či návštěvním řádem místa konání Akce a respektovat pokyny Pořadatele příslušné Akce.

4. Zakoupení vstupenky

4.1. Provozovatel nikterak neodpovídá za pravost a platnost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť.

4.2. Pořadatel může dle vlastního uvážení pro jednotlivé Akce vydat jeden či více druhů Vstupenek, jež se mohou lišit například cenou či rozsahem služeb s ní spojených. Informace o jednotlivých druzích Vstupenek jsou dostupné na Prodejních místech a webové stránce Provozovatele.

4.3. Počet Vstupenek na Akci může být omezen. Vstupenky je možno zakoupit pouze v případě, že jsou stále v nabídce Provozovatele a že nebyly vyprodány.

4.4. Vstupenky lze zakoupit následujícím způsobem:

4.4.1. přímý prodej

- je možný i bez předchozí rezervace výhradně na Prodejním místě v jeho otevírací době;

- po uhrazení kupní ceny Vstupenky na Prodejním místě obdrží Zákazník originál Vstupenky.

4.4.2. online rezervace

- Zákazník může v rámci jedné rezervace objednat maximálně 10 kusů Vstupenek na jednu Akci;

- rezervace je Zákazníkovi potvrzena prostřednictvím e-mailu, na který je zasláno rezervační číslo;

- kupní cenu rezervované Vstupenky je možno uhradit pouze na Prodejním místě po předložení rezervačního čísla;

- kupní cena Vstupenky se může od okamžiku rezervace do jejího zaplacení změnit, závazná je vždy kupní cena v okamžiku rezervace;

- rezervační doba se může lišit na základě vybrané platební metody, její délka je vždy uvedena v potvrzení objednávky, které přijde na email, v případě nevyzvednutí Vstupenky v této lhůtě se rezervace automaticky ruší a Vstupenka je opět uvolněna do prodeje.

4.4.3. online prodej

- Vstupenku je dále možno zakoupit online prostřednictvím webové stránky či mobilní aplikace Provozovatele po předchozí registraci a vytvoření účtu Zákazníka, či po zadání potřebných kontaktních údajů k dokončení objednávky;

- Zákazník může v rámci jedné objednávky zakoupit maximálně 10 kusů Vstupenek na jednu Akci;

- před uhrazením kupní ceny zvolí Zákazník způsob doručení Vstupenky prostřednictvím e-mailu. 

- Vstupenku je možno uhradit následujícím způsobem:

- platební kartou prostřednictvím online platební brány. Platba prostřednictvím platební karty může být zpoplatněna; o výši případného poplatku bude Zákazník informován před uskutečněním platby;

- Zákazník obdrží prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí objednávky a po uhrazení kupní ceny Vstupenky, resp. připsání platby na účet Provozovatele, obdrží Zákazník potvrzení úspěšného dokončení objednávky;

- výběru elektronické Vstupenky je tato zaslána Zákazníkovi ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu spolu s potvrzením o dokončení objednávky. Elektronickou Vstupenku si může Zákazník dále vyzvednout po přihlášení do svého účtu na webové stránce Provozovatele. Elektronickou Vstupenku je nutno vytisknout a mít s sebou při vstupu na Akci, bez vytištěné verze elektronické Vstupenky nebude Zákazníkovi umožněn vstup na Akci;

- všechny Vstupenky jsou vybaveny specifickým QR kódem, jež bude předmětem kontroly při vstupu na Akci. Vstup na Akci bude umožněn tomu Zákazníkovi, který předloží Vstupenku sQR kódem jako první v pořadí. Případní další Zákazníci, prokazující se Vstupenkou se shodným čárovým kódem v jakékoli její podobě, nebudou na Akci vpuštěni. Provozovatel ani Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za škodu způsobenou zejména neoprávněným kopírováním elektronické Vstupenky řádně doručené Zákazníkovi, který provedl objednávku.

4.4.4. hromadné objednávky

- objednávky Vstupenek v počtu větším než 10 kusů je možno učinit pouze prostřednictvím e-mailu na níže uvedené e-mailové adrese Provozovatele;

- e-mailové objednávky mají formu závazné nabídky k uzavření kupní smlouvy o koupi Vstupenek a musí obsahovat alespoň: název, datum a čas konání Akce; počet Vstupenek; a identifikační a fakturační údaje Zákazníka. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem e-mailového potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Provozovatel není povinen objednávku Zákazníka přijmout;

- kupní cena Vstupenek bude ze strany Zákazníka uhrazena na základě faktury vystavené Provozovatelem a doručené Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. Splatnost faktury činí pět (5) dní ode dne jejího odeslání Zákazníkovi a platba bude poukázána na účet Provozovatele uvedený na faktuře; a

- Provozovatel doručí Zákazníkovi Vstupenky bez zbytečného odkladu po obdržení platby způsobem dohodnutým mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

4.5. Kupní cena vstupenky je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré případné související poplatky. V případě volby způsobu doručení Vstupenky prostřednictvím zásilky, je Zákazník povinen uhradit také poštovné a balné dle stanovené sazby. O výši poštovného a balného je zákazník informován před potvrzením objednávky a tato částka je připočtena ke kupní ceně Vstupenky.

4.5.1. Pokud není uvedeno jinak, je k ceně vstupenek připočítán poplatek za zpracování vstupenek. Jeho výši se klient dozví před odeslání objednávky na stránce Způsob doručení a platba během nákupního procesu.

4.6. Způsob doručení prostřednictvím zásilky lze objednat nejpozději 4 kalendářní dny před konáním příslušné Akce, pokud se jedná o zaslání v rámci České republiky a nejpozději 35 kalendářních dnů před konáním Akce v případě zaslání Vstupenky do zahraničí. Tato možnost je jasně uvedena u volby způsobu doručení Vstupenky. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za pozdní doručení či nedoručení Vstupenky.

4.7. Pokud Zákazník při objednávce uplatní nárok na slevu nabízenou Pořadatelem pro příslušnou Akci, je povinen oprávněnost tohoto nároku prokázat při vyzvednutí Vstupenky na Prodejním místě a/nebo při vstupu na Akci. Nabízené slevy a způsob prokázání oprávněnosti nároku na slevu je uveden na webové stránce Provozovatele v rámci informací týkajících se příslušné Akce. Pokud Zákazník prokazatelně nedoloží oprávněnost nároku na uplatněnou slevu při vstupu na Akci, nebude mu vstup na Akci umožněn a nemá nárok na náhradu kupní ceny Vstupenky.

4.8. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Spotřebitel od kupní smlouvy o nákupu Vstupenky odstoupit postupem dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.

5. Reklamace

5.1. Veškeré reklamace se řídí výhradně těmito Podmínkami, a to zejména tímto článkem. Uhrazená kupní cena Vstupenky je nevratná, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

5.2. Předmětem reklamace mohou být pouze Vstupenky zakoupené v Prodejní síti. Osobou oprávněnou uplatnit reklamaci je výhradně Zákazník, který Vstupenku v Prodejní síti zakoupil.

5.3. Reklamace Vstupenky:

5.3.1. Zákazník je povinen neprodleně po převzetí či dodání Vstupenky zkontrolovat její správnost a úplnost, a to zejména, nikoli však výlučně, počet Vstupenek, druh a cenu Vstupenky, název Akce a místo a čas jejího konání.

5.3.2. V případě přímého prodeje Vstupenky na Prodejním místě je Zákazník povinen uplatnit reklamaci týkající se obsahu Vstupenky bezprostředně po jejím zakoupení u obsluhy Prodejního místa. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Obsluha Prodejního místa zprostředkuje Zákazníkovi informaci o způsobu řešení reklamace. Nesprávnou či neúplnou Vstupenku je možno zrušit a vystavit novou. Pokud to z jakýchkoli důvodů není možné, sepíše obsluha Prodejního místa se Zákazníkem reklamační list. Zákazník je v takovém případě povinen vrátit obsluze Prodejního místa reklamovanou Vstupenku.

5.3.3. V ostatních případech je Zákazník povinen uplatnit reklamaci týkající se obsahu Vstupenky u Provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Vstupenky, a to písemně na adrese sídla Provozovatele či prostřednictvím e-mailu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.3.4. Zákazník, který zvolil způsob doručení Vstupenky prostřednictvím zásilky a jemuž nebyla Vstupenka doručena, informuje o této skutečnosti písemně či prostřednictvím e-mailu Provozovatele a to nejpozději do 5 pracovních dnů do konání akce, který bez zbytečného odkladu uplatní reklamaci u příslušného provozovatele doručovacích služeb. Vyřízení takové reklamace, včetně lhůty pro její vyřízení, se řídí reklamačním řádem příslušného provozovatele doručovacích služeb.

5.3.5. Nebezpečí škody na Vstupence přechází na Zákazníka v okamžiku jejího obdržení. Po tomto okamžiku Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Vstupenky a Zákazník v takovém případě nemá nárok na novou (náhradní) Vstupenku či jakoukoli náhradu.

5.4. Reklamace z důvodu změny či zrušení Akce:

5.4.1. Prodej vstupenek jménem a na účet Pořadatele:

5.4.1.1. Pokud není stanoveno jinak, zajišťuje Provozovatel prodej a distribuci Vstupenek na jednotlivé Akce jménem a na účet Pořadatele. Za konání a program Akce, včetně jejího obsahu, kvality, rozsahu služeb nabízených na Akci a termínu Akce, odpovídá výhradně Pořadatel příslušné Akce.

5.4.1.2. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu konání, místa konání či programu Akce. Jakákoli změna bude bez zbytečného odkladu oznámena na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. Reklamace Zákazníka z důvodu jakékoli změny Akce bude Provozovatelem postoupena k vyjádření či vyřízení Pořadateli. Zákazník bude o stanovisku Pořadatele vyrozuměn ve lhůtě 30 dnů, případně má možnost obrátit se přímo na příslušného Pořadatele.

5.4.1.3. Případné zrušení Akce bude bez zbytečného odkladu oznámeno na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. V případě zrušení Akce určuje podmínky a způsob vrácení kupní ceny Vstupenky Pořadatel. Provozovatel zprostředkuje vrácení uhrazené kupní ceny Vstupenky Zákazníkům pouze na základě pokynu Pořadatele a v případě poskytnutí příslušných finančních prostředků ze strany Pořadatele.

5.4.1.4. V případě, že Pořadatel nedá Provozovateli pokyn k vrácení kupní ceny Zákazníkům a/nebo neposkytne Provozovateli odpovídající finanční prostředky či je poskytne pouze částečně, mohou Zákazníci uplatnit svůj nárok na vrácení kupní ceny či její části přímo vůči Pořadateli.

5.4.1.5. O způsobu, jakým je možno v konkrétním případě uplatnit nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, budou Zákazníci informováni na kterémkoli Prodejním místě, na webových stránkách Provozovatele či na e-mailové adrese hlavac@polabi.com. Pokud nebude stanoveno jinak, bude kupní cena Vstupenky vrácena Zákazníkovi na Prodejním místě, ve kterém byla zakoupena. V případě online prodeje prostřednictvím platební karty či bankovního převodu zajišťuje vrácení kupní ceny Vstupenky Provozovatel prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.

5.4.1.6. Při uplatnění nároku na vrácení kupní ceny je Zákazník povinen vrátit Provozovateli zakoupenou Vstupenku. V případě nevrácení Vstupenky bude nárok Zákazníka posouzen jako neoprávněný.

5.4.1.7. V případě reklamace z důvodů změny či zrušení Akce nemá Zákazník nárok na vrácení poštovného či jiných poplatků za doručení Vstupenky a poplatků za platbu kupní ceny Vstupenky.

5.4.2. Prodej vstupenek jménem Provozovatele na účet Pořadatele:

5.4.2.1. Provozovatel může v některých případech obstarávat prodej a distribuci Vstupenek na konkrétní Akci vlastním jménem na účet Pořadatele na základě komisionářské smlouvy. Provozovatel se zavazuje informovat Zákazníka na základě jeho žádosti o tom, jakým způsobem jsou Vstupenky na konkrétní Akci prodávány.

5.4.2.2. Provozovatel není pořadatelem Akce a nemůže tedy nikterak ovlivnit konání či nekonání Akce, její program, obsah, kvalita a rozsah služeb nabízených na Akci a termín Akce.

5.4.2.3. Pořadatel a Provozovatel si vyhrazují právo změny termínu konání, místa konání či programu Akce. Jakákoli změna bude bez zbytečného odkladu oznámena na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. Reklamace Zákazníka z důvodu jakékoli změny Akce bude Provozovatelem posouzena a Zákazník bude o stanovisku vyrozuměn ve lhůtě 30 dnů.

5.4.2.4. Případné zrušení Akce bude bez zbytečného odkladu oznámeno na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích.

5.4.2.5. O způsobu, jakým je možno v konkrétním případě uplatnit nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, budou Zákazníci informováni na kterémkoli Prodejním místě, na webových stránkách Provozovatele či na e-mailové adrese hlavac@polabi.com. Pokud nebude stanoveno jinak, bude kupní cena Vstupenky vrácena Zákazníkovi na Prodejním místě, ve kterém byla zakoupena. V případě online prodeje prostřednictvím platební karty či bankovního převodu zajišťuje vrácení kupní ceny Vstupenky Provozovatel prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.

5.4.2.6. Při uplatnění nároku na vrácení kupní ceny je Zákazník povinen vrátit Provozovateli zakoupenou Vstupenku. V případě nevrácení Vstupenky bude nárok Zákazníka posouzen jako neoprávněný.

5.4.2.7. V případě reklamace z důvodů změny či zrušení Akce nemá Zákazník nárok na vrácení poštovného či jiných poplatků za doručení Vstupenky, poplatku za zpracování vstupenky a poplatků za platbu kupní ceny Vstupenky.

6. Registrace zákazníka a ochrana osobních údajů

6.1. Nezbytnou podmínkou využití některých služeb Provozovatele prostřednictvím webové stránky Provozovatele je předchozí registrace Zákazníka na této webové stránce. Za účelem registrace vyplní Zákazník v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě.

6.2. Současně s potvrzením registrace Zákazník vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu a případně se zasíláním obchodních sdělení ze strany Provozovatele. 

7. Užívání webových stránek provozovatele

7.1. Provozovatel má právo změnit své webové stránky, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. Provozovatel má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost svých webových stránek či přístup k nim na dobu nezbytně nutnou z důvodu jejich údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.

7.2. Zákazník je povinen dodržovat při užívání webových stránek Provozovatele právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek vznikne Provozovateli či třetím osobám z důvodů na straně Zákazníka.

7.3. V případě, že Zákazník jakkoli poruší tyto Podmínky a/nebo platné právní předpisy má Provozovatel právo zrušit uživatelský účet Zákazníka, a to i bez předchozího oznámení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se nevztahují na Zákazníky, kteří využívají služeb Provozovatele jako Podnikatelé. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.

8.2. Případné spory mezi Zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli, a Provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporu naleznete zde. Před kontaktováním České obchodní inspekce za účelem mimosoudního řešení sporů doporučujeme Zákazníkům nejprve kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese hlavac@polabi.com za účelem smírného řešení sporu. V případě, že spor nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.

8.3. Odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost informací o Akcích uveřejněných na stránkách Provozovatele nese Pořadatel příslušné Akce. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu Vstupenek, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

8.4. Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

8.5. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění Podmínek Provozovatel bez zbytečného odkladu uveřejní na svých webových stránkách.

8.6. V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek.

8.7. Zákazníci mohou Provozovatele kontaktovat na následující adrese: PRUH POLABI s.r.o., adresa: Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady, tel: 602 341 361, e-mail: hlavac@polabi.com.

10.8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2022.

obrázek bez popisu